Privacyverklaring


Privacy Verklaring

Bayer behandelt de van u verkregen informatie zeer vertrouwelijk. Wij hechten aan de bescherming daarvan groot belang. Daarom willen wij dat u weet welke gegevens wij behouden en welke niet. Aan de hand van deze privacy verklaring willen wij u daarover informatie verschaffen.

Verzamelen van gegevens

Het verstrekken van informatie door u is geen voorwaarde om onze site te gebruiken. Informatie behoeft slechts verstrekt te worden voor zover die nodig is om op uw verzoek een product of dienst te leveren. Wanneer u onze website gebruikt, kunnen gegevens worden opgeslagen voor verschillende veiligheidsdoeleinden. Deze data kunnen bestaan uit bijvoorbeeld de naam van uw internet service provider, de website die u gebruikt om een koppeling naar onze site te maken, de websites die u vanaf onze site bezoekt en uw IP-adres. Deze gegevens zouden u mogelijk kunnen identificeren, maar worden niet voor dit doel gebruikt. De gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden, maar de individuele gebruiker blijft anoniem. Indien uw gegevens aan anderen worden verstrekt om de producten of diensten waarom u heeft verzocht aan u te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, hebben wij maatregelen getroffen die erin voorzien dat onze voorschriften inzake beveiliging van u betreffende gegevens in acht worden genomen.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

We verzamelen uitsluitend gegevens die u ons verstrekt door te registreren, formulieren in te vullen of e-mails te versturen, als onderdeel van het bestellen van producten of diensten, het stellen van vragen of doen van verzoeken met betrekking tot bestelde artikelen en vergelijkbare situaties waarin u er zelf voor heeft gekozen om informatie aan ons te verstrekken. 

De database en de inhoud blijven in onze onderneming bij gegevensverwerkers of op servers die namens ons actief zijn en die verantwoording verschuldigd zijn aan ons. Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons, noch door onze agenten aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wij houden controle op het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt. Ook kunnen bepaalde gegevens worden opgeslagen of verwerkt op computers buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten, waar de wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens kan afwijken van uw rechtspraakgebied. In dergelijke gevallen zullen wij er zorg voor dragen dat er voldoende bescherming aanwezig is, zodat de gegevensverwerker in het desbetreffende land de gegevens beschermt op een manier die vergelijkbaar is met die van het land waar u woont.

Doeleinden

De gegevens die we verzamelen worden uitsluitend gebruikt om u de gevraagde producten of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft verleend, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Recht van toegang en correctie

U heeft het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken (EXTRAnet) of op te vragen (Internet) en aan te passen (EXTRAnet) of te laten aanpassen (Internet) indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres.

Annulering

U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Stuur hiertoe een e-mail naar het in het impressum vermelde adres of neem contact op met de Data Security Officer op het hieronder vermelde adres. De gegevens zullen dan worden verwijderd.

Bewaren van gegevens

We bewaren de persoonsgegevens uitsluitend zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming heeft gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

Recht tot herroepen

U kunt uw autorisatie voor het toekomstig gebruik van uw persoonlijke gegevens om het even wanneer herroepen. Daartoe hoeft u alleen een e-mail te sturen aan het adres dat in de redactionele details is vermeld.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in het cache geheugen van de browser van de bezoeker. Gebruik van deze cookies maakt het mogelijk de browser van de bezoeker te herkennen, met als doel de website te optimalizeren en het gebruik te vereenvoudigen.

De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. U kunt echter het opslaan van cookies deactiveren of uw browser zo instellen dat u een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op uw computer wordt opgeslagen. Indien cookies worden opgeslagen niet alleen voor de duur van de sessie (waarna zij automatisch worden gewist), maar voor de lange termijn, dan wordt u daarvan in kennis gesteld wanneer de desbetreffende cookies worden geplaatst. Een uitzondering vormt het EXTRAnet: hierbij is het mogelijk de gebruikersnaam en het wachtwoord voor 4 weken door de computer te laten onthouden. Indien dit door u gewenst wordt, dient u deze voorkeur aan te vinken en op OK te drukken. Daarna wordt een cookie op uw computer geplaatst die dit mogelijk maakt. U wordt hierover verder niet van in kennis gesteld. Na 4 weken verliest deze cookie zijn waarde, waarna de mogelijkheid bestaat een nieuwe periode van 4 weken te activeren. Een nieuwe cookie zal dan geplaatst worden.

Beveiliging

Bayer gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door niet-gemachtigde personen. Als onderdeel van het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens wordt alle overgedragen informatie via versleuteling beveiligd om misbruik door derden te voorkomen. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische ontwikkelingen aangepast.

Contactpersonen


Mocht u problemen, vragen of suggesties hebben, neem dan contact op met de Data Security Officer. Door de constante ontwikkeling van het internet kunnen wij ons genoodzaakt zien deze privacy verklaring aan te passen. Wij behouden ons daartoe het recht voor.

Data Security Officer

Data Security Officer - BayerCropScience SA-NV Nederland
Ronald Giezenaar
Postbus 231
3640 AE Mijdrecht

Tel: 00 31 297 280 666
E-mail: info@bayergarden.nl


Corporate Data Protection Officer - Bayer AG
Dr. Rainer Schwarz
Building K56,
51368 Leverkusen, Germany
Phone: + 49 (0) 214 30 20522
Fax: +49 (0) 214 30 20346
E-mail: cor.privacy@bayer-ag.de

De voortdurende ontwikkeling van het internet verlangt een regelmatige aanpassing van onze privacy verklaring. We behouden ons dan ook het recht voor veranderingen aan te brengen als dat nodig mocht zijn.